Undersköterskeutbildning

Kursen är en tvåårig yrkesutbildning om 80 veckor och bedrivs på heltid. I kursplanen ingår bl.a. ämnen som anatomi, psykologi, gerontologi, vård och omsorg som inkluderar etik och bemötande, friskvård, medicin och hygien. Utöver detta tillkommer svenska och samhällskunskap.

LÄNGD
2 år (4 terminer)
STUDIEFORM
På plats på skolan
STUDIETAKT
Heltid

Ansökan: Öppen för ansökan
Ort: Malmö
Kurstyp Särskild kurs med yrkesinriktning
Utbildningsnivå gymnasial
Tid: 80 veckor – heltid
Start: HT2024
Avgift: Terminsavgift 1.000 sek per termin (administrationsavgift)

Vid sidan om de teoretiska ämnesstudierna ingår också studiebesök samt arbetsförlagda studier / praktik (APU), vilken max kan uppgå till 15% av kurstiden. De studerande bör även vara förberedda på kvälls- och helgarbete.

Ett extra stort fokus läggs på språkträning i svenska med särskild koppling till yrkesområdet. Bemötandefrågor går också som en röd tråd genom hela utbildningen. Inriktningen mot psykologi, social omsorg och omvårdnad ger den studerande kunskaper om människan som en social och aktiv person som både vill och kan ta ansvar för sitt eget liv med stöd och hjälp om så behövs. Det socialpedagogiska arbetet omfattar också att stödja, stimulera och mobilisera människor.

Mål med utbildningen är att

 • få goda språkkunskaper för anställning eller vidare studier
 • få en god utbildning inom vård- och omsorgsarbete
 • kunna arbeta utifrån ergonomiska, hygieniska, etiska och miljömässiga utgångspunkter
 • få kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare
 • ha fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av stöd och service till äldre människor samt människor med funktionsvariationer
 • bli anställningsbar inom området vård och omsorg.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna vara rustade för ett arbete inom vård- och omsorgsbranschen som undersköterska. Den enskilde ansöker efter avslutade studier om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.

Kurser/Ämnen
De studerande är schemalagda 19 lektionspass per vecka om ca 90 minuter vardera. Den studerande ska under sina två års studier uppnå motsvarande 1 600 gymnasiepoäng i nedanstående ämnen:

 • Anatomi och fysiologi
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård
 • Omvårdnad
 • Psykiatri
 • Psykologi
 • Social omsorg
 • Vård och omsorg

Tillkommer gör motsvarande gymnasiegemensamma ämnen:

 • Samhällskunskap motsvarande 1a1 och 1a2
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

Därutöver ingår också praktik och extra språkträning i svenska.

Behovsanalys utifrån nationellt/regionalt kompetensförsörjningsbehov
Det finns idag ca 140 000 anställda undersköterskor och ännu fler vårdbiträden inom bl.a. hemtjänst och äldreboende i hela Sverige, och det finns ca 40 000 anställda undersköterskor inom sjukvården. Arbetsförmedlingens bedömning är att undersköterskor, vårdbiträden eller motsvarande yrken inom vård och omsorgssektorn kommer att ha goda möjligheter till arbete redan i nuläget såväl som på fem års sikt.

Gällande Region Skåne och merparten av de skånska kommunerna gör Arbetsförmedlingen dessutom bedömningen att behoven är extra stora. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete är det yrkesområde i Skåne län där flest personer arbetar. Befolkningen i Skåne växer och antalet äldre i behov av vård och omsorg blir fler. Samtidigt är antalet utexaminerade från utbildningar i länet kopplade till yrkesområdet för lågt för att möta arbetsgivarnas behov av utbildad personal. Allt för många studerande inom den kommunala vuxenutbildningen lämnar dessutom utbildningarna i förtid på grund av bristande språkkunskaper, ca 25-30 procent. Till detta kommer också ett bättre löneläge i Danmark och ett stort behov av arbetskraft även i Köpenhamnsområdet vilket innebär en konkurrens för de skånska kommunerna och Regions Skåne.