Allmän kurs vid Sankta Maria folkhögskola

I allmän kurs vid S:ta Maria folkhögskola är bildning, lärande och kunskap centrala begrepp. Kunskap behövs i ett bildningsarbete, men den är inte själva målet utan verktyget. Kunskapen som formas och utvecklas i undervisning och gemenskap på allmän kurs rustar de studerande för ett självständigt liv och uppmuntrar till kritiskt tänkande och aktivt deltagande i samhällslivet – detta är lärandet. Bildningen sker i samspelet med andra studerande och det sker i en pågående process.

Varje deltagares individuella förutsättningar ska vara utgångspunkten och genomsyra allmän kurs vid S:ta Maria folkhögskola. Den katolska sociallärans grundläggande begrepp som mänsklig värdighet, solidaritet och subsidiaritet står i samklang med folkbildningens ideal och statens fyra syften med folkbildningen. Och vårt syfte är att skapa en folkhögskola som ger varje deltagare de bästa möjliga förutsättningarna för framtiden. Detta symboliseras i vårt motto ”den lilla skolan med det stora hjärtat” samt i vår symbol Rosenkransen och korset.
S:ta Maria folkhögskola ska hävda alla människors lika värde och är en stark röst för demokratiska fri- och rättigheter. Bildning är en väg till mognad, insikt och frigörelse. Idégrunden återskapas i pedagogiken där deltagarna har stort inflytande på och ansvar för sina studier. S:ta Maria folkhögskola strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst och ett viktigt mål med folkbildningen är att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. Kunskap och bildning har ett egenvärde och lärandet kan vara ett mål i sig.

Människosynen ska bygga på öppenhet och acceptans, respekt för alla människors lika värde och rättigheter och ansvar. Detta innebär bland annat en självklar respekt för den andre.

Pedagogiken ska stärka engagemanget, motivationen, samtalet och de studerandes aktiva deltagande är en viktig del. Studierna utformas tillsammans med deltagarna och utgår ifrån dessas hela livssituation, tidigare erfarenheter och kunskaper. Att vara deltagare innebär att vara delaktig i lärandet, att ha stor frihet och stort ansvar. Samspelet mellan deltagarna, mellan det som skiljer och det som förenar gör att människor kan växa och nå nya insikter.
Lärarnas uppgift är att skapa förutsättningar för lärande genom att ställa frågor, väcka nyfikenhet och inspirera till goda samtal. Det finns en tydlig närhet mellan lärare och deltagare och varje individ ges det utrymme och den bekräftelse hen behöver.

Majoriteten av deltagare på S:ta Maria folkhögskola har ett annat förstaspråk än svenska vilket leder till att undervisningen till stor del genomsyras av ett andraspråksperspektiv. Genom att ämneskunskaperna integreras i ett större sammanhang vidgas perspektiven i lärandet och sammanhang och samband tydliggörs. I varje enskilt undervisningsämne görs en helhetsbedömning av deltagaren, vari behörighetskriterierna används som hjälp men där helhetsbedömningen och inte ett enskilt kriterium, avgör om och när deltagaren uppnått målen.

Det övergripande syftet med allmän kurs vid folkhögskola är att kunna ge möjligheter för fortsatta studier och/eller en framtida meningsfull sysselsättning.
Deltagarens engagemang, målsättningar och ambitioner i livet tas i beaktande ihop med de aktuella kunskaperna och de enskilda kriterierna i de olika ämnena för att ge ett större helhetsperspektiv. En helhetsbedömning av deltagarna görs av de undervisande lärarna där kriterierna används som hjälp och inte som uteslutande krav. Detta för att det är helhetsbedömningen inför deltagarnas framtida mål och inte de enskilda kriterierna som är beslutande.
Vid sidan av behörighetsgivande ämnen erbjuder skolan också ämnena arbetsliv, tema, vetenskap och prosodi. Utöver teoretiska ämnesstudier innehåller allmän kurs också ett antal valbara tillvalsämnen som bild/teckning, bokcirkel, kahoot med äldre, dans, handarbete, idrott, yoga, sång/musik, träslöjd samt fysisk träning på gym. Tillkommer gör också studieteknik samt möjlighet till extra matte och extra svenska. Under terminen genomförs dessutom schemabrytande aktiviteter som temavecka/or, hälsovecka, studiebesök och utflykter.