Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för sanktamaria.fhsk.se
S:ta Maria folkhögskola (nedan benämnt STM) återfinns under Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola (org.nr: 802013-6951) och står bakom den här webbplatsen (sanktamaria.fhsk.se). Vår målsättning är att så många som möjligt skall kunna ta till sig och använda våra webbplatser. Detta dokument beskriver hur STM uppfyller lagen om tillgänglighet på vårad digitala plattformar.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Till dagens datum 2020-06-15 är webbplatsen sanktamaria.fhsk.se till största del förenlig med lagen om digital tillgängliga. Dock är vi på STM medvetna om att delar av våra webbplatser inte är helt tillgängliga för alla, vare sig det gäller anpassning för synskadade eller hörselskadade.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver ta till dig av innehållet från sanktamaria.fhsk.se som inte är tillgängligt för dig, som antingen är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, eller som vi inte uppfattat kan du kontakta oss:
• skicka e-post till expedition@sanktamaria.fhsk.se
• ringa oss: 040 – 22 31 13

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra digitala plattformars/webbplatsers tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i detta dokument, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav skall du meddela oss så att vi blir varse om att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden
Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven
Problem vid användning utan synförmåga
• Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)] • Videofilmer som publicerats före den 15 juni 2020 saknar syntolkning. [WCAG 1.1.1 (A)] • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
• Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument. [WCAG 1.1.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga
• Tangentbordsfokus syns inte tydligt på vår webbplats.
• Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)] • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.4.1 (A)] • Vissa länkar har inte alternativ text [WCAG 2.4.4, WCAG 4.1.2] • På några ställen finns element med samma ID [WCAG 4.1.1]

Problem vid användning med nedsatt färgseende
• Felmeddelande i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.3.3 (A)] • Kontrasterna i vissa block är svaga. [WCAG 1.3.3 (A)]

Problem vid användning utan hörsel
• Det finns inga textalternativ för våra Youtube filmer. [WCAG 1.1.1 (A)] Problem vid användning med nedsatt hörsel
• Det finns inga textalternativ för våra Youtube filmer. [WCAG 1.1.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka
• Tangentbordsfokus syns inte tydligt på vår webbplats

Problem vid användning med kognitiv nedsättning
• Felmeddelanden i vissa formulär indikeras bara genom röd färg. [WCAG 1.3.3 (A)]

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sanktamaria.fhsk.se.
Vi har även använt verktygen:
– wave-webaim.com
– web disability simulator
– accessibility insights for web för att få en karta/bild över hur vår webbplats ser ut och hur vi skall jobba med denna för att uppfylla de krav om tillgänglighet som åligger oss.

Granskningsrapport
Senaste bedömningen gjordes den 11 juni 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 15 juni 2020.
Redogörelsen skall uppdateras senast den 15 augusti 2020.
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.