Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2 Svar till: DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 2

#6302

Johannes Osvath
Deltagare

Skäl 1: Misstänksamhet mot en negativ bild av Katolska kyrkan

Om man först utgår från den intressanta infallsvinkeln från tvivlartältet, som handlar om Vallquists kritiska och ifrågasättande attityd gentemot rådande samhällssyn, kan man undra om tankar på konversion till en början bottnar i ett allmänt revolutionärt förhållningssätt som Vallquist har till sin samtids normer och religionssyn.
Skulle Vallquists sökande rikta in sig mot något annat i en annan miljö? Är det bara en tillfällighet att det är just genom det svenska samhällets negativa bild av den katolska kyrkan som Vallquist ifrågasättande personlighet tar henne på vägen mot katolicismen? Möjligtvis. Dock är skälet i sig inte nödvändigtvis icke hållbart för det.
Det är inte ovanligt att människors nyfikenhet för något väcks på grund av att den rådande strukturen smutskastar, hånar eller skuldbelägger en tro, ideologi eller kulturyttring. Nyfikenhet och sökande är de drivkrafter hos människan som kanske är svårast att tygla och fullkomligt nödvändiga för vår utveckling.
Att en nyfikenhet väcks i samband med samhällets proklamerande av en negativ bild anser jag vara ett fullt rimligt skäl. Dessutom ledde denna nyfikenhet i Vallquists fall till en fördjupad förståelse och enträget sökande att försöka förstå, utmana och samtidigt landa i en känsla av att ha hittat katolska kyrkans beständighet.
Det svenska samhällets negativa bild av katolska kyrkan ledde Vallquist till misstänksamhet samt inte minst nyfikenhet. Detta är första steget i riktning mot en andlig utveckling som resulterar i konversion.

Skäl 2: Liturgins mystik och skönhet

Liturgins lockelse anser jag vara ett mycket starkt skäl till konversion. Liturgin i sig är för många kanske den mest handfasta förståelsen av förkunnelsen av Guds närvaro. Det är också i liturgin som man möter sakramenten vilka i sig är en förutsättning för den katolska kyrkan. I liturgin möter människan inkarnationen, där talar den till hela människans väsen och inte bara till intellektet.
Att ta emot och förstå Guds uppenbarelse är inte enbart kopplat till bibelläsning utan i allra högsta grad något som innefattar riter. Genom riten gör människan relationen till Gud levande.
Frömedlar ritens beskaffenhet en upplevelse av skönhet och mystik är detta ett fullt rimligt skäl att konversion blir resultatet av den andliga resan. Mystiken är central i tron då den låter människan förnimma Guds verklighet bortom förnuftets gräns. Detta anser jag vara en viktig del för att fördjupa relationen till Gud. Mystiken är inneboende i liturgin, liturgin ger församlingen språket för att uppleva relationen till det gudomliga.

Johannes O